Lǎ̤bò̌lǎ̤klô ta̤yô̤Bǎo numî̌ pa dǐlè̌lṳ̌ bǎ sî pa Kòyò lǎ̤bò̌lǎ̤ ta̤yô̤sî pwǎ

Htǒo mî̌ pakòyò la̤bò̌la̤klo kò kaǎyǎmi̤ta Ploko, mo̤phaphiphu bè̌nṳǐyǎta hǐdohǐyò̤

 

Hǒo mî̌ pa Kòyò phû̌ aphû̌bě
Hǒo mî̌ Dòjo (Delǎ̤co yô̤̌)
Hǒo mî̌ shîhtǒ
Hǒo mî̌ phû̌bě tîbî̌. 

 Ta̤yô̤ dǒ ashǐshawa̤

Mǒ̤pwǎ̤ hǒ tôpwa̤ mî̌ ama̤ pwǎ pa kòyò lǎ̤bò̌lǎ̤klô ma̤ khlî̌ sèphè̌ pwǎ.

Hǒo mî̌ pa kaǎ yǎ kû̌ lǎ̤khlî̌ sèphè̌.

A ma̤ lû̌û kû̌ sǒpwǎ dě akhlî̌ lû̌û kû̌ sèphè̌.

 

Hǒo mî̌ pa kaǎ yǎ kû̌ Sôbô, pa kòyò phû̌ lǎ̤klô tènṳ̌ yǎkû̌ shi gû̌ kû̌mî̌ shilǎ̤ô,

Tè̌ adû̌ sî tokhlǒ dě pa hè dò̌ yǎ kû̌ shi,

Hǒo mî̌ pa ma̤yǎ kû̌ wǎdo.

Hǒo mî̌ Pè̌phû̌ kû̌ Sôbô pwǎ.

Pè̌phû̌ nu pa lǎ̤klô bè̌yǎ kû̌ lǎ̤bè̌nṳ̌ sǐsǒ,

Sôbô nî̌ pa tènṳ̌nǎ shigû̌ dě sǐsǒ shi hǎlǒ̤ pědě pa lò̌nṳ̌ pô̤̌yǎ nî̌ anǐ̤ pwǎ.

pè̌phû̌ akû abô numî̌ pa kaǎ yǎ kû̌ Hto dě

Pa cǐô yǎ kû̌ sǐsǒ shi pwǎ.

 

Hǒo mî̌ pa kaǎ yǎ kû̌ Go.

Dě pa ma̤ǐ yǎ bǎ ma̤hǎhtò̌ kè sèphè̌ phlǒ nukha pwǎ.

 

Hǒo mî̌ pa kòyò lǎ̤klô ma̤ǎ ǐ yǎ pwǎ.

Pa kaǎ yǎ kû̌ Shǔtò̤̌ kû̌ abô numî̌ Klǐ pakaǎ yǎ.

Pa lǎ̤klô shě ǎ yǎ kû̌ bǔsî.

 

Hǒo numî̌ Shǔtò̤ yò̤kò

Pa lǎ̤klô yî̤̌ǎ yǎ kû̌ bǔ dě alǎ̤klô yî̤kû̌ khò̌pô̤̌.

Hǒo mî̌ asa khû̌lû̌ nu pa kòyò ma̤bǐ yǎ kû̌ awe̤ takha de.

A sǎ dǐ nṳ̌ pṳ̂̌ pǎ̤nǎ̤ sî tô̤̌ dě ama̤bǐ pwǎ lû̌û pwǎ.

Hǒo mî̌ a kaǎ lû̌û kû̌ Khomò.

A ma̤