Phijǎ la̤dǒlî̤

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန် / Download :

Phijǎphû̌ lǎ̤dô̌lî̤ tokhlǒ awe̤akè

Ta̤yô̤ tôcǒcǒ pwǎ

 

1

Hǒo mî̌ lî̤bě dǒ phijǎ lǎ̤dô̌ bǎ aya lî̤bě nupwǎ. 

Hǒo mî̌ pa sahtò̌ ma̤sa sô̌ yǎ nupwǎ.

Pa gènè̤kû̌ mî̌  phijǎ yapwǎ.

 
2

Hǒo numî̌ pa wě̤ sîbîsǎ kû̌ ayî̌ awe̤akè nòpwǎ.

Pa dô̌ ma̤yǎ hî̌tè dě awî̤awô̌ nò̌pwǎ.

 
3

Hǒo numî̌ pa taya kû̌ dô̌ hto yǎ dě

kè̌lǎ pû lî̤phlǒ kû̌ ta̤yô̤nu

kè̌lǎ tôpû yǎ nu pwǎ

 
4

Hǒo nu bè̌nṳ̌ tô pû lî̤phlǒ ami̤ sînu

Bè̌nṳ̌ pû bǎ aplô ô̌ nu

Pa gènè̤ kû̌ phijǎ nu tè̌ ama̤jò asî̌hǒ mî̌tô̤̌ nupwǎ.

 
5

Hǒo mî̌ a gutṳ̌ nu tôplî̌ pwǎ.

Pa wě̤ na lî̤phlǒmǒ̤ kû̌ lî̤phlǒ yô̤̌sa sî dǒ anô̌kò gutṳ̌ lò̤ pwǎ.

 

 

primary 3.jpg