Ta̤dǒnèDèsǎ lîmò

                                               Tôplǎnu, dǒ mi̤sǒdoklanu ta̤mǒ̤pha sî ô̌ tôprû. Asî ô̌cu ô̌plǒ lû̌û dě asî ǎcuôcu lû̌ khôlô tômè, shikoǒ took. Tôni̤hto tôni̤ asî ǎ ô bǎnu akha, bǎ shi klanu samǎ̤dû̌ ô̌ tôdo. Samǎ̤ nî̌ a pṳ̂̌ ǎ taga ta̤mǒ̤pha sî dě ta̤mǒ̤pha sî si kè tôdo hto tôdo. Dě asî kaǎ cu pṳ̂̌ tôpwa̤ dě asî hî̌ kû̌ “pa ma̤si jò samǎ̤ hî̌tènu gènè̤ kè̌kè̌ lô̌khô” bǎnoakhanu dèsǎ hî̌ asî kû̌ pa cû̌ bweǐ khîdû̌ dě ama̤jè̌ jò tû̌ papě.

        Dě asî cû̌ bweǐ khîdû̌, htodě khîdû̌ nî̌ agènè̤ aklè̌ aklò pṳ̂̌ tôcǒ. Bǎnuakha agènè̤htò̌nṳ̌ ta̤klè̌klò kû̌ “pa tô ǎ ô pe ta̤lǎ̤ bǒo tô̤̌” ahî̌shǔ asî. Nô̌kònu asî pṳ̂̌tôdo, pṳ̂̌tôbǎ nî̌ cû̌ kè̌lǎ khô̌ kè ta̤lǎ̤ dǒ awî̤ awô̌ tôkû. Pwa̤ma̤ shû̌shǎ pe asî tô̤̌ dě asî ǎ ô mô̤mô̤ bǎbǎ bǎno. Dě samǎ̤ nî̌ alǎ̤ ǎ ashǎ ô pe tô̤̌ dě asǎǎ jî̌ lû̌ shǎ bǎbǎkǎlè alǎ̤ ǎ ô̌ bǎ lû̌ tô̤̌ dě asi kè bǎno.

 Dî̌phû̌ kû̌ Yîphû̌tě̤

 

                                                 Tôplǎnô̤, yǒ̤ ô̌ tôdo. A htò̌dǒ sǒmṳ̌lô̤ dě ahtò̌ běǎ ta̤sǎ. Abě ǎ sepe̤ ta̤sǎ bǎnuakha yîphû̌tě̤ tôbǎ hè yî̤̌kǒ lû̌û bǎ akòshî̌ dě a sǎgònò̤̌ dě a wîlò̤tě̤ ta̤sǎ dě alò̤tě̤ bǎ kè tîkhi. Tîkhi sǎgònò̤ dě akhlè̌ kè. A khlè̌ khlè̌ dě a htò̌takhu bǎ lṳ̌sǎ aplô̤̌ dě lṳ̌sǎ lò̤tě̤ klokè dě shikookû. Lṳ̌sǎ lò̤tě̤klo dǒ shikoû̌kû dě alò̤tě̤klo bǎ kòshò phadû̌. Kòshò sǎgònò̤ dě ahtò̌ yî̌ bǎkè kǒlǒphu. Htodě kǒlǒphu ahǐphu hǎphò̌kè dě phubwe hǎhtòbòkè. Htodě kǒlǒphu nî̌ ǐsô̌ he phubwě ahî̌. Kòshò hî̌ “lṳ̌sǎ lò̤tě̤klo bǎ he dě he htò̌ yî̌ bǎ pwǎna.” kǒlǒphu hî̌ lṳ̌sǎ kû̌ ma̤titè na lò̤tě̤klo bǎ he ya? agwè̌ lû̌û pwî̤̌nu. 


           Lṳ̌sǎ hî̌ kû̌ “ tîkhi htò̌takhu bǎ he plô̤̌ dě he lò̤tě̤ klo pwǎnu.” Tîkhi ma̤titè nahtò̌takhu bǎ lṳ̌sǎ ya? “yǒ̤ wîlò̤tě̤ bǎhe kû̌ ta̤sǎ dě he htò̌ takhu bǎ pwǎyǎ.” ahî̌ lû̌û pwî̤̌nu. Dě acû̌gwè̌sô̌ yǒ̤ kû̌ “yǒ̤ma̤titè na wîlò̤tě̤ ta̤sǎ” ahî̌ lû̌û. Yî̌phû̌tě̤ hè yî̤̌kǒ bǎ he kòshî̌ dě he wîlò̤tě̤ pwǎnu.” ahî̌lû̌û. A cû̌ shî̌ yîphû̌tě̤ dě ahî̌ kû̌ “yîphû̌tě̤ ǐsô̌ he phubwě” akwi lû̌û. Dě tǒ̤lò̤ khònò̤ yîphû̌tě̤ nu aphubwě ô̌ pe pwî̤̌khô kòyò ashǔshawa̤ tô̤̌.

primary 3.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.